អ្នកនិពន្ធ ពៅ. ផានិត

ឈ្មោះ:
ពៅ. ផានិត
អត្ថបទ:
1

អត្ថបទ

  • អ្វីដែលបណ្តាលឱ្យមានភាពចាស់នៃស្បែកនៅក្នុងតំបន់décolleté: មូលហេតុចម្បងនិងវិធីសាស្ត្រមានប្រសិទ្ធភាពនៃការស្តារឡើងវិញ។
    31 ធ្នូ 2021