អ្នកនិពន្ធ Crystal

ឈ្មោះ:
Crystal
អត្ថបទ:
2

អត្ថបទ

  • វាពិបាកក្នុងការធ្វើការលើកមុខដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅផ្ទះ ប៉ុន្តែរបាំងមុខនឹងមកជួយសង្គ្រោះ ដែលជាមួយនឹងជម្រើស និងកម្មវិធីត្រឹមត្រូវអាចរឹតបន្តឹងស្បែកបានយ៉ាងល្អ និងធ្វើឱ្យស្ថានភាពរបស់វាប្រសើរឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។
    18 វិច្ឆិកា 2021
  • អត្ថបទមានរូបមន្តសម្រាប់របាំងមុខដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងឥទ្ធិពលនៃការធ្វើឱ្យស្បែកឡើងវិញ។
    7 ខែកញ្ញា 2021