អ្នកនិពន្ធ ភីរុណ លាងហៃ

ឈ្មោះ:
ភីរុណ លាងហៃ
អត្ថបទ:
1

អត្ថបទ

  • មានអាថ៌កំបាំង និងបច្ចេកទេសថ្មីមួយចំនួនសម្រាប់ការធ្វើឱ្យមុខស្រស់ថ្លាឡើងវិញ ដែលអាចលើសពីធម្មជាតិ ហើយថែមទាំងមើលទៅ 30 នៅ 50 ។ ចង់ដឹងលម្អិតទេ? អាន​អត្ថបទ។
    27 វិច្ឆិកា 2021